Category Giải Đáp Y Học Trên VOA

GIẢI ĐÁP Y HỌC TRÊN ĐÀI VOA

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC Y HỌC TRÊN ĐÀI TIẾNG NÓI HOA KỲ (VOA). Muốn xem hay nghe các giải đáp y học xin mời vào địa chỉ voanews.com, chọn phần Tiếng Việt, mục Y Học rồi tìm tên Nguyễn Xuân Quang hay http://www1.voanews.com/vietnamese/news/medical-qa/