Category Trống Bách Việt N.Lũ I (1)

TRỐNG NGƯỜI MẶT TRỜI/HỒNG VIỆT NGỌC LŨ I (phần 1).

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài). Phải tuân thủ luật tác quyền copyright.   NGỌC LŨ I, TRỐNG BIỂU NGƯỜI MẶT TRỜI THÁI DƯƠNG THẾ GIAN. Theo truyền thuyết và cổ sử Việt: NGỌC LŨ I, TRỐNG BIỂU NGƯỜI VIỆT MẶT TRỜI THÁI DƯƠNG, HỒNG VIỆT, NƯỚC XÍCH QUỈ KÌ DƯƠNG VƯƠNG.     (phần 1) […]