Category Chữ Nòng Nọc Chữ Nòng Một Vòng Tròn 3.

CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE: CHỮ NÒNG MỘT VÒNG TRÒN (phần 3).

(*Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài). CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE CHƯƠNG II B. CHỮ NÒNG MỘT VÒNG TRÒN. (Nong or Circle O character). (Phần 3). Nguyễn Xuân Quang. 2. Cực dương ./ Mặt trời âm. Mặt trời nòng vòng tròn đĩa tròn có một khuôn mặt là mặt trời […]