Category Gương Đồng Trung Quốc với Trống Đồng Động Sơn (4).

GƯƠNG ĐỒNG TRUNG QUỐC…. (phần 4) GIẢI ĐỌC (2).

(*Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài). GƯƠNG ĐỒNG TRUNG QUỐC, MỘT KHUÔN MẶT ĐỐI CỰC NÒNG NỌC, ÂM DƯƠNG VỚI TRỐNG ĐỒNG ĐÔNG SƠN. (phần 4) Nguyễn Xuân Quang GIẢI ĐỌC GƯƠNG ĐỒNG TRUNG QUỐC (2). B. Gương Đồng Đoài-Cấn Cõi Sinh Tạo Thế Gian. Đặc tính của loại gương […]