Category Kết Quả Bỏ Dấu Bài Thơ Không Có Dấu

KẾT QUẢ BỎ DẤU BÀI THƠ KHÔNG VIẾT KHÔNG CÓ DẤU.

KẾT QUẢ BỎ DẤU BÀI THƠ VIẾT KHÔNG CÓ DẤU. Sau ba tháng có nhiều độc giả đã tham dự vào việc bỏ dấu bài thơ không bỏ dấu Bu Lon đăng ngày 30 tháng 5, 2014 như sau: THƠ CHỮ NGHĨA SỰ QUAN TRỌNG CỦA DẤU TRONG VIỆT NGỮ. BÀI THƠ KHÔNG BỎ DẤU. […]