Category Chữ Nòng Nọc Từ Hai Nọc Que 5,

CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE: TỪ HAI NỌC QUE II (phần 5) TRÊN TRỐNG ĐỒNG.

(*Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài). CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE. (Circle-Rod Writings). TỪ HAI NỌC QUE II. (Two Rod Word). (Phần 5)  (TRÊN TRỐNG ĐỒNG). Nguyễn Xuân Quang -Tam thế, Trục thế giới và Cây Vũ Trụ (Cây Tam Thế, Cây Đời Sống). .Như đã biết, trống Nguyễn Xuân […]