Category Lịch Đồng Đông Sơn (7): Lịch Đồng Hoàng Hạ.

LỊCH ĐỒNG ĐÔNG SƠN (7) LỊCH MẶT TRỜI DƯƠNG THÁI ÂM HOÀNG HẠ.

LỊCH ĐỒNG ĐÔNG SƠN (7) LỊCH ĐỒNG DƯƠNG THÁI ÂM HOÀNG HẠ. Nguyễn Xuân Quang. Như đã biết qua bài viết Lịch Đồng Đông Sơn trên trống Ngọc Lũ I, trống Đồng Nòng Nọc (Âm Dương) của đại tộc Đông Sơn là trống biểu vũ trụ giáo, mặt trời giáo, trống biểu của Hùng Vương […]