Category Thần Tương (Tác phẩm)

THẦN TƯỢNG

 (*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài).                                              THẦN TƯỢNG                Thơ của Nguyễn Xuân Quang. Tao Đàn xuất bản 1965 tại Saigon. Không còn sách.