Category Nhận Diện Chân Tướng Thần Nông (3 và hết).

NHẬN DIỆN CHÂN TƯỚNG THẦN NÔNG (phần 3 và hết)

NHẬN DIỆN CHÂN TƯỚNG THẦN NÔNG (phần 3 và hết) Nguyễn Xuân Quang QUA DỊCH HỌC Thần Nông có khuôn mặt lưỡng tính nòng nọc, âm dương dưới dạng Thần Nông-Viêm Đế nên có một khuôn mặt Dịch. Hiển nhiên. Ở trên ta đã thấy Thần Nông có những khuôn mặt là .Hư Vô, Vô […]