Category Chữ Nòng Nọc Chữ Nòng Hai Vòng Tròn 3

CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE: TỪ NÒNG HAI VÒNG TRÒN OO (3).

  (*Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài). CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE. (Circle-Rod Writings). CHƯƠNG II C. TỪ HAI NÒNG VÒNG TRÒN OO. (Two Circle Word). (Phần 3) Nguyễn Xuân Quang –Trục Thế Giới Như đã biết, trục thế giới có thể diễn tả bằng thiết diện của trục như […]