Category USA: South Dakota Mươi D(iều Về Crazy Horse Memorial.

USA, SOUTH DAKOTA: MƯƠI ĐIỀU VỀ ĐÀI TƯỞNG NIỆM NGỰA THẦN CUỒNG CHÂN (Crazy Horse Memorial).

USA, SOUTH DAKOTA: MƯƠI ĐIỀU VỀ ĐÀI TƯỞNG NIỆM NGỰA THẦN CUỒNG CHÂN. (Crazy Horse Memorial). Nguyễn Xuân Quang. 1. Tổng Quát Đài Tượng Niệm Crazy Horse ở dẫy núi Black Hill, gần tỉnh Berne, Quận Custer, South Dakota. Viếng thăm Tượng Đài Núi Rushmore (xem USA, South Dakota: Mươi Điều Về Đài Tưởng Niệm […]