Category Chữ Nòng Nọc Từ Hai Vòng Tròn 7 (hết).

CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE, TỪ NÒNG HAI VÒNG TRÒN (phần 7, hết):TRÊN TRỐNG ĐỒNG.

(*Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài). CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE. (Circle-Rod Writings). CHƯƠNG II C. TỪ HAI NÒNG VÒNG TRÒN OO. (Two Circle Word). (Phần 7 và hết)  TỪ NÒNG HAI VÒNG TRÒN TRÊN TRỐNG ĐỒNG CỦA ĐẠI TỘC ĐÔNG SƠN. Nguyễn Xuân Quang Các Dạng Từ Nòng Hai […]