Category Singapore: Hình Rắn Tết Quí Tỵ

SINGAPORE: VÀI HÌNH RẮN TẾT QUÍ TỴ, 2013.

  Xem hình Tiêu Biểu Tháng 2-2013 ( số 46).