Category Chữ Nòng Nọc Từ Chấm-Hai Vòng Tròn (2) Trên TĐ.

CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE: TỪ CHẤM-HAI VÒNG TRÒN (2) TRÊN TRỐNG ĐỒNG.

CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE. CHƯƠNG IV B. TỪ CHẤM-HAI VÒNG TRÒN/HAI VÒNG TRÒN-CHẤM . (phần 2 và hết). Nguyễn Xuân Quang TỪ CHẤM-HAI VÒNG TRÒN/HAI VÒNG TRÒN-CHẤM  TRÊN TRỐNG ĐỒNG. Như đã nói ở trên, chấm-hai vòng tròn/hai vòng tròn-chấm  gồm ba thành tố, có thể nói là ba chữ (một chữ nọc chấm […]