Category Tiếng Hát Thanh Mai

TIẾNG HÁT THANH MAI (MICHELLE MAI NGUYỄN)

Mời nghe tiếng hát  Thanh Mai (Michelle Mai Nguyễn), bà xã của tác giả. Xin mời vào link: http://www.trachnhiemonline.com/Van-Nghe/VN-120703-ThanhMai/TiengHat-ThanhMai.htm (trang nhà http://www.trachnhiemonline.com/  )