Category Ghép Cơ Quan Thân Người

GHÉP CƠ QUAN THÂN NGƯỜI

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài).                   GHÉP CƠ QUAN THÂN NGƯỜI                    bác sĩ Nguyễn Xuân Quang  Ghép cơ quan thân người đã thấy nói trong truyền thuyết. Tại bảo tàng viện Wuerttembergische Landesmuseum, ở Suttagrt, Đức quốc còn lưu giữ bức tranh “Phép Lạ Ghép Chân” do […]