Category Đi

ĐI

                                 TÌM  ĐỌC                                          ĐI                       của Nguyễn Xuân Quang.                                   Tập truyện du ký. Nhà văn Hồ Trường An đã viết về truyện PHO trong tập này: “… Và tôi đồng ý với anh Diệu Tần “Pho” của Nguyễn Xuân Quang tuyệt đẹp (đẹp về tình người). Và tôi thấy ở ông Quang và […]