Category Ấn Độ: Hang Động Phật Giáo Ajanta (4 và hết).

ẤN ĐỘ: HANG ĐỘNG PHẬT GIÁO AJANTA, (Phần 4 và hết): NHÓM HANG KIẾN TRÚC THỜ TỰ (CHAITYA).

.*Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài. .Phải tuân thủ luật Tác quyền Copyright. ẤN ĐỘ: HANG ĐỘNG PHẬT GIÁO AJANTA, Ở AURANGABAD. (Phần 4 và hết). NHÓM HANG KIẾN TRÚC THỜ TỰ (CHAITYA). Nguyễn Xuân Quang. Như đã biết trong 30 hang động ở Ajanta, hang số 9, 10, 19, […]