Category Trống Văn Lang Miếu Môn 2

NHÓM TRỐNG THÁI DƯƠNG, TRỐNG ĐẠI TỌC CHẤN LƯỠNG HỢP LANG MANG MIẾU MÔN I (phần 2).

 (*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài). NHÓM TRỐNG THÁI DƯƠNG.  TRỐNG MIẾU MÔN I, TRỐNG ĐẠI TỘC CHẤN THÁI DƯƠNG LƯỠNG HỢP ĐOÀI-CÀN THẾ GIAN LANG-MANG/LẠC VIỆT THÁI DƯƠNG LƯỠNG HỢP LANG VIỆT-MANG MAN VIỆT THÁI DƯƠNG CỦA NGÀNH NGƯỜI VIỆT MẶT TRỜI THÁI DƯƠNG.   (phần 2) Nguyễn Xuân Quang b.’Thú […]