Category Việt Dịch (1): Việt Dịch Chim Nông-Chim Cắt.

VIỆT DỊCH: DỊCH CHIM NÔNG-CHIM CẮT.

VIỆT DỊCH (1) VIỆT DỊCH CHIM NÔNG-CHIM CẮT. Nguyễn Xuân Quang Ghi Chú Vì Việt Dịch khác Dịch Que Hoa Hạ (hào dương hình nọc que và hào âm hình nọc que đứt đoạn). Việt Dịch trên trống đồng nòng nọc, âm dương của đại tộc Đông Sơn là Dịch Nòng Nọc Vòng Tròn-Que. Vì […]