Category USA: Nashville, Bang Tennessee Mươi Điều (1).

USA: NASHVILLE, BANG TENNESSEE MƯƠI ĐIỀU… (phần 1).

*Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài). NASHVILLE, TENNESSEE MƯƠI ĐIỀU… (phần 1) Nguyễn Xuân Quang Thứ nữ Amy của tác giả, sau khi tốt nghiệp về chuyên khoa Tai Mũi Họng (ENT) và Giải Phẫu Đầu Cổ (Head and Neck Surgery tại Đại Học Y Khoa ở Kansas City, học […]