Category 47 Hình T B Tháng 3-2013

HÌNH TIÊU BIỂU THÁNG 3 – 2013: NGẮM TRĂNG BALI.

Xem Trống Nam Dương: Ngằm Trăng Bali.