Category Trống Đồng là Trống Nòng Nọc 1

TRỐNG ĐỒNG LÀ TRỐNG NÒNG NỌC (1)

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài). (Viết lại vì bị chồng  file) TRỐNG ĐỒNG ĐẠI TỘC ĐÔNG SƠN LÀ TRỐNG NÒNG NỌC (kỳ 1) (Bài nói chuyện trong buổi ra mắt sách Giải Đọc Trống Đồng Nòng Nọc, Âm Dương Đông Nam Á ngày 13 tháng 7 năm 2008 tại Little Saigon, […]