Category Việt Dịch (4): Việt Dịch Bầu Cua.

VIỆT DỊCH (4): VIỆT DỊCH BẦU CUA.

  VIỆT DỊCH (4) VIỆT DỊCH BẦU CUA. Nguyễn Xuân Quang .Qua sử miệng đồng dao Chim Nông-Chim Cắt, ta có Việt Dịch Chim Nông-Cim Cắt, một thứ Dịch Chim Tạo Hóa Đại Vũ Trụ Tổ Hùng Thần Nông-Viêm Đế. .Qua sử miệng đồng dao Đám Ma Cò, ta có khuôn mặt chính là Dịch […]