Category Trống Kì Việt Phú Xuyên 3

TRỐNG PHÚ XUYÊN: TỘC LI NHÓM TRỐNG THÁI DƯƠNG/KÌ VIỆT KÌ DƯƠNG VƯƠNG (phần 3 và hết).

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài). TRỒNG ĐỒNG PHÚ XUYÊN: TRỐNG TỘC  LI NHÓM THÁI DƯƠNG/KÌ VIỆT KÌ DƯƠNG VƯƠNG.   (phần 2, hết) Nguyễn Xuân Quang Mấu chốt: Trống Phú Xuyên là trống đại tộc, tộc đơn thuần Lửa đất dương thiếu dương Li/Kì Dương Vương nhánh mặt trời thái dương/ngành Người  […]