Category Trống Kì Việt Phú Xuyên 3

TRỐNG KÌ VIỆT KÌ DƯƠNG VƯƠNG (phần 3 và hết).

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài). NHÁNH TRỐNG MẶT TRỜI THÁI DƯƠNG NỌC DƯƠNG VIÊM ĐẾ. TRỒNG ĐỒNG KÌ VIỆT KÌ DƯƠNG VƯƠNG  PHÚ XUYÊN. (phần 3 và hết) Nguyễn Xuân Quang                                                                                        Trống Phú Xuyên ((nguồn: Phạm Huy Thông và các cộng tác viên). .Vành cò bay Kế đến […]