Category Trống Kì Việt Phú Xuyên 3

TRỐNG KÌ VIỆT KÌ DƯƠNG VƯƠNG (phần 3 và hết).

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài). NHÁNH TRỐNG MẶT TRỜI THÁI DƯƠNG NỌC DƯƠNG VIÊM ĐẾ. Người chim mỏ cắt, chim Việt ngành mặt trời thái dương Nọc Viêm Đế trên trống Quảng Xương.   TRỒNG ĐỒNG KÌ VIỆT KÌ DƯƠNG VƯƠNG  PHÚ XUYÊN. (phần 3 và hết) Nguyễn Xuân […]