Category Norway: Longyearbyen Tỉnh Cùng Cực Bắc Địa Cầu Bắc Cực

NORWAY (NA UY): LONGYEARBYEN, THÀNH PHỐ CÙNG CỰC BẮC ĐỊA CẦU, BẮC CỰC.

(*Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài). Phải tuân thủ luật Tác quyền Copyright.  NORWAY (NA UY): LONGYEARBYEN, THÀNH PHỐ CÙNG CỰC BẮC ĐỊA CẦU, BẮC CỰC. (Longyearbyen, The World’s Northernmost City). Nguyễn Xuân Quang. Tổng Quát. Kỳ này chúng tôi ghé thăm tỉnh Longyearbyen, một tỉnh ở cùng cực về […]