Category Ấn Đô: Đền Jain Giáo ở Khajuraho

KHAJURAHO: NHÓM ĐỀN CHINH PHỤC GIÁO JAINISM.

(*Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài). KHAJURAHO: NHÓM ĐỀN CHINH PHỤC GIÁO JAINISM.   Nguyễn Xuân Quang Như đã biết, quần thể đền đài chính Khajuraho chia ra làm ba nhóm: nhóm Tây, nhóm Đông và nhóm Nam. Tùy theo giáo phái, ở mỗi nhóm, vị thần tối thượng của […]