Category Trống Đồng Trống Biểu Hùng Vương MT (Thuyết Trình) (1).

TRỐNG ĐỒNG LÀ TRỐNG BIỂU CỦA HÙNG VƯƠNG, VUA MẶT TRỜI (Tóm Tắt Bài Nói Chuyện Ngày 14-8-2016).

(*Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài). BÀI NÓI CHUYỆN DO: .HỘI PHÁT TRIỂN NGHỆ THUẬT TRUYỀN THỐNG VIỆT NAM (VTADO) .TỔNG HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM MIỀN NAM CALIFORNIA (UVSA) .HỘI BẢO TỒN VĂN HÓA ĐÔNG SƠN VIỆT NAM ( VDOSOCPA). ĐỒNG TỔ CHỨC VỚI ĐỀ TÀI: TRỐNG ĐỒNG LÀ […]