Category Trống Bách Việt N L (23 het)

NHÓM TRỐNG THÁI DƯƠNG: NGỌC LŨ I, TRỐNG BIỂU NGÀNH MẶT TRỜI THÁI DƯƠNG, CÀN THẾ GIAN (23 và hết).

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài). *Đang nhuận sắc lại. TRỐNG NHÓM MẶT TRỜI THÁI DƯƠNG. NGỌC LŨ I, TRỐNG BIỂU NGÀNH MẶT TRỜI THÁI DƯƠNG, CÀN THẾ GIAN.     (phần 23) Nguyễn Xuân Quang Hạ Thế hay Cõi Âm (Under World) . Hạ thế là phần chân hay đế trống. […]