Category Trống Bách Việt N L (23 het)

TRỐNG BÁCH VIỆT NGỌC LŨ I (23 và hết).

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài). TRỐNG NGƯỜI MẶT TRỜI BÁCH VIỆT NGỌC  LŨ I NGÀNH NỌC THÁI DƯƠNG. (TRỐNG NHÓM MẶT TRỜI NỌC THÁI DƯƠNG LƯỠNG HỢP  TIỂU VÀ ĐẠI VŨ TRỤ). (phần 23 và hết) Nguyễn Xuân Quang C.  HẠ THẾ Hạ Thế hay Cõi Âm (Under World) . Hạ […]