Category 91. Hình T.B. Tháng 12-2016 Crazy Horse.

HÌNH TIÊU BIỂU THÁNG 12-2016: USA, SOUTH DAKOTA: MƯƠI ĐIỀU VỀ ĐÀI TƯỞNG NIỆM NGỰA THẦN CUỒNG CHÂN.

  HÌNH TIÊU BIỂU THÁNG 12-2016: USA, SOUTH DAKOTA: MƯƠI ĐIỀU VỀ ĐÀI TƯỞNG NIỆM NGỰA THẦN CUỒNG CHÂN (Crazy Horse Memorial) (Xem bài viết cùng tên ở Categories Du Lịch).