Category Kiến Trúc Vĩ Đại Dubai 2

KIẾN TRÚC VĨ ĐẠI và TÂN KỲ của DUBAI (tiếp theo và hết).

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài). NHỮNG KIẾN TRÚC VĨ ĐẠI VÀ TÂN KỲ CỦA DUBAI.   (Phần 2 và hết). Nguyễn Xuân Quang   . Cây Kè (The Palm) Niềm khát khao nước, gió, biển của dân sa mạc Dubai cũng thấy hiện rõ trong những kiến trúc kỳ […]