Category Hình Dạng Nường Nõ Khác nhau 3: Nõ.

NHỮNG HÌNH DẠNG KHÁC NHAU CỦA NƯỜNG NÕ TRONG CHỮ NÒNG NỌC VÒNG -QUE (Phần 3): NHỮNG HÌNH DẠNG KHÁC NHAU CỦA NÕ.

.*Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài. .Phải tuân thủ luật Tác quyền Copyright.   LTG: xin gác lại các bài viết về Mông Cổ lại một số để viết nốt loạt bài Những Hình Dạng Khác Nhau của Nõ Nường. CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE. CHƯƠNG V. BÀI ĐỌC THÊM. […]