Category 111. Hình T.B. Tháng 10-2018 Phật Lìa Trần Tư Thế Ngồi

HÌNH TIÊU BIỂU THÁNG 10-2018: TƯỢNG PHẬT LÌA TRẦN Ở TƯ THẾ NGỒI.

HÌNH TIÊU BIỂU THÁNG 10-2018. TƯỢNG PHẬT LÌA TRẦN Ở TƯ THẾ NGỒI. Tại hang thờ tự (chaitya) số 26 ở quần thể hang động Phật giáo Ajanta, Ấn Độ có một pho tượng Phật nằm khổng lồ lúc Phật nhập Niết Bàn. Tượng Phật nằm lúc nhập Niết Bàn tại hang thờ tự (chaitya) […]