Category USA: Arizona Sedona Đất Thần Kỳ.

ARIZONA: SEDONA, ĐẤT THẦN KỲ.

ARIZONA: SEDONA, ĐẤT THẦN KỲ. Nguyễn Xuân Quang. Sedona, là một tỉnh nhỏ ở Arizona, nằm dựa lưng vào dẫy núi Đá Đỏ (Red Rock) có con lạch Cây Sồi (Oak Creek) chẩy qua. Cũng giống như những tỉnh lẻ khác nằm cạnh những Công Viên Quốc Gia Đá Đỏ ở Arizona, Colorado, New Mexico, […]