Category Trống An Dương Vương

TRỐNG AN DƯƠNG VƯƠNG CỔ LOA I

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài). HỌ MẶT TRỜI NỌC TIA SÁNG/NỌC VIỆT. NHÁNH MẶT TRỜI NỌC ÂM THÁI DƯƠNG. NHÓM TRỐNG THÁI DƯƠNG CÀN. TRỐNG CỔ LOA I/AN DƯƠNG VƯƠNG.  Nguyễn Xuân Quang MẤU CHỐT CHÍNH: .Họ mặt trời nọc tia sáng: vì có ánh sáng hình nọc tia […]