Category USA: Văn Hóa Taino Caribe và Lạc Việt.

SỰ TƯƠNG ĐỒNG GIỮA VĂN HÓA TAINO CARIBE VÀ LẠC VIỆT.

SỰ TƯƠNG ĐỒNG GIỮA VĂN HÓA TAINO CARIBE VÀ LẠC VIỆT. Xem bài viết VĂN HÓA TAINO VÀ LẠC VIỆT ở Thể  Loại Truyền Thuyết và Cổ Sử Việt .