Category Gương Đồng Trung Quốc với Trống Đồng Đông Sơn (2).

GƯƠNG ĐỒNG TRUNG QUỐC, MỘT KHUÔN MẶT ĐỐI CỰC NÒNG NỌC, ÂM DƯƠNG VỚI TRỐNG ĐỒNG ĐÔNG SƠN, (phần 2: Giải Đọc Gương Đồng 1).

(*Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài). GƯƠNG ĐỒNG TRUNG QUỐC, MỘT KHUÔN MẶT ĐỐI CỰC NÒNG NỌC, ÂM DƯƠNG VỚI TRỐNG ĐỒNG ĐÔNG SƠN. (phần 2: Giải Đọc Gương Đồng 1) Nguyễn Xuân Quang GIẢI ĐỌC GƯƠNG ĐỒNG. GƯƠNG LÀ GÌ? Người Bắc gọi là kính (kính soi mặt, kính […]