Category Chữ Nòng Nọc Chữ Nòng Chấm Rỗng 1.

CHỮ NÒNG NỌC: CHỮ NÒNG VÒNG TRÒN (1): CHỮ NÒNG CHẤM RỖNG (◦).

(*nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài). CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE. CHỮ NÒNG VÒNG TRÒN. (1) CHỮ NÒNG CHẤM RỖNG (◦). Nguyễn Xuân Quang (*xin xem các bài viết trước về chữ nòng nọc vòng tròn-que để có một khái niệm tổng quát). .Xin nhắc lại một vài điểm chính: […]