Category Gương Đồng Trung Quốc và Trống Đồng Đông Sơn (1).

GƯƠNG ĐỒNG TRUNG QUỐC, MỘT KHUÔN MẶT ĐỐI CỰC NÒNG NỌC, ÂM DƯƠNG CỦA TRỐNG ĐỒNG ĐÔNG SƠN (1).

(*Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài).   GƯƠNG ĐỒNG TRUNG QUỐC, MỘT KHUÔN MẶT ĐỐI CỰC NÒNG NỌC, ÂM DƯƠNG CỦA TRỐNG ĐỒNG ĐÔNG SƠN. (Phần 1) Nguyễn Xuân Quang Tổng Quát Tổng quát gương là một mặt sáng phản chiếu. Nguyên sơ nhất con người dùng mặt nước, như […]