Category Chữ Nòng Nọc Từ Hai Vòng Tròn 4.

CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE: TỪ HAI NÒNG VÒNG TRÒN OO (Phần 4).

(*Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài). CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE. (Circle-Rod Writings). TỪ HAI NÒNG VÒNG TRÒN OO. (Two Circle Word). (Phần 4) Nguyễn Xuân Quang .Hình Tiếp Tuyến. Hai nòng vòng tròn OO tiếp giáp nhau mà một nòng O dương hóa cực đại mở ra thành nọc […]