Category Chữ Nòng Nọc Từ Hai Vòng Tròn 4.

CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE: TỪ HAI NÒNG VÒNG TRÒN OO (Phần 4).

(*Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài). CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE. (Circle-Rod Writings). CHƯƠNG II C. TỪ HAI NÒNG VÒNG TRÒN OO. (Two Circle Word). (Phần 4) Nguyễn Xuân Quang .Hình Tiếp Tuyến. Hai nòng vòng tròn OO tiếp giáp nhau mà một nòng O dương hóa cực đại mở […]