Category Chữ Nòng Nọc Từ Hai Nọc Que 4.

CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE (Phần 4): TỪ VÀ DẤU HAI NỌC QUE RIÊNG RẼ TRÊN TRỐNG ĐỒNG ĐÔNG SƠN.

CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE. (Circle-Rod Writings). CHƯƠNG III NỌC QUE. C. TỪ HAI NỌC QUE II. (Two Rod Word). (Phần 4) TỪ VÀ DẤU HAI NỌC QUE RIÊNG RẼ TRÊN TRỐNG ĐỒNG ĐÔNG SƠN. Nguyễn Xuân Quang Tất cả các khuôn mặt và ý nghĩa của từ hai nọc que riêng rẽ II đã […]