Category Chữ Nòng Nọc Chữ Nòng Một Vòng Tròn 2.

CHỮ NÒNG NỌC-VÒNG TRÒN QUE: CHỮ NÒNG MỘT VÒNG TRÒN (phần 2).

(*Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài). CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN–QUE CHƯƠNG II B. CHỮ NÒNG MỘT VÒNG TRÒN. (Nong or Circle O letter). (Phần 2). Nguyễn Xuân Quang.  -Lưỡng Nghi Thái cực phân cực thành hai cực nòng nọc, âm dương ở tầng lưỡng nghi. 1. Cực âm: Nòng […]