Category Test

CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN–QUE. CHỮ NÒNG MỘT VÒNG TRÒN 5

(*Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài). CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN–QUE. CHƯƠNG II B. CHỮ NÒNG MỘT VÒNG TRÒN. (Nong or Circle O letter). (Phần 5). Nguyễn Xuân Quang. CHỮ VÀ DẤU NÒNG MỘT VÒNG TRÒN TRÊN TRỐNG ĐỒNG NÒNG NỌC CỦA ĐẠI TỘC ĐÔNG SƠN. Chữ và dấu nòng […]