Category Chữ Nòng Nọc Trên Gốm Cổ Peru

SO SÁNH CHỮ NÒNG NỌC TRÊN GỐM CỔ PERU VỚI CNN TRÊN TRỐNG ĐỒNG ĐÔNG SƠN.

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài). ĐỐI CHIẾU MỘT VÀI CHỮ NÒNG NỌC TRÊN GỐM CỔ PERU VỚI TRÊN TRỐNG ĐỒNG ĐÔNG SƠN. Nguyễn Xuân Quang Như đã biết qua những bài viết trước, tôi đặt tên cho đồ gốm Peru Tiền-Columbus là gốm hình-tượng ký (Picto-iconographic Ceramics) với nghĩa […]