Category Chữ Nòng Nọc Chữ Nòng Hai Vòng Tròn 2.

CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE: TỪ HAI NÒNG VÒNG TRÒN OO (2).

(*Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài). CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE. (Circle-Rod Writings). CHƯƠNG II C. TỪ HAI NÒNG VÒNG TRÒN OO. (Two Circle Word). (Phần 2) Nguyễn Xuân Quang -Lưỡng Nghi: Đây cũng là lưỡng nghi của khâu hai vòng tròn đồng tâm thái âm. 1.Cực âm nhìn theo […]