Category Tết Trắng Nam Cực

TẾT TRẮNG NAM CỰC (thơ).

TẾT TRẮNG NAM CỰC Nguyễn Xuân Quang (xem minh họa bằng hình ảnh trong Hình Tiêu Biểu Tháng Hai, 2012). Tết này ở rốn địa cầu, Tết châu Nam Cực, trắng mầu tuyết pha (1). Trắng mung lung, trắng bao la, Trắng băng sa mạc, băng hà, băng sơn (2). Rét từ vũ trụ khai […]