Category Chữ Nòng Nọc Chữ Nòng Chấm Rỗng 3 hết.

CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE. CHỮ NÒNG VÒNG TRÒN: CHỮ NÒNG CHẤM RỖNG (◦) TRÊN TRỐNG ĐỒNG (3 và hết).

(*nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài). CHỮ NÒNG NỌC VÒNG TRÒN-QUE. CHƯƠNG II CHỮ NÒNG VÒNG TRÒN. A. CHỮ NÒNG CHẤM RỖNG (◦). (Phần 3 và hết). Nguyễn Xuân Quang  CHỮ VÀ DẤU NÒNG CHẤM RỖNG NGUYÊN TẠO TRÊN TRỐNG ĐỒNG NÒNG NỌC CỦA ĐẠI TỘC ĐÔNG SƠN. Chữ và […]