Category Trống Đồng: Dóng Sấm ‘Hình Trâm’

HÌNH DÓNG SẤM HAY BÚA THIÊN LÔI TRÊN TRỐNG ĐỒNG NÒNG NG NỌC, ÂM DƯƠNG ĐÔNG NAM Á.

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài).    Giải Đọc Trống Đồng Nòng Nọc Âm Dương Đông Nam Á. HÌNH DÓNG SẤM HAY BÚA THIÊN LÔI TRÊN TRỐNG ĐỒNG NÒNG NỌC, ÂM DƯƠNG ĐÔNG NAM Á. Nguyễn Xuân Quang Trên nhiều trống đồng có những hình biểu tượng nhọn đầu mà […]