Category Việt Dịch (5): Việt Dịch Sử Truyền Thuyết.

VIỆT DỊCH (5): VIỆT DỊCH SỬ TRUYỀN THUYẾT.

(*Nếu cần bấm hai lần vào tựa bài để mở bài). VIỆT DỊCH (5) VIỆT DỊCH SỬ TRUYỀN THUYẾT. Nguyễn Xuân Quang .Qua sử miệng đồng dao Chim Nông-Chim Cắt, ta có Việt Dịch Chim Nông-Chim Cắt, một thứ Dịch Chim Tạo Hóa Đại Vũ Trụ Tổ Hùng Thần Nông-Viêm Đế. .Qua sử miệng đồng dao […]