Category Trống Quảng Xương: Một Chương Sử Đồng

MỘT CHƯƠNG SỬ ĐỒNG…

(*Nếu cần, bấm hai lần vào Tựa Bài để mở bài). MỘT CHƯƠNG SỬ ĐỒNG VIẾT VỀ ĐẠI TỘC VIỆT NGƯỜI MẶT TRỜI. Nguyễn Xuân Quang Qua tác phẩm Giải Đọc Trống Đồng Nòng Nọc, Âm Dương Đông Nam Á ta đã biết trống đồng nòng nọc, âm dương của đại tộc Đông Sơn là […]